" /> VolksBlog | KaosProjects

Breeding Experts Meet


Zo, de kop is eraf. Dezer dagen heb ik moeite om me vrij te voelen om Breeding Experts uit te nodigen. Ik ben van mening dat dat een kwaliteit van samenwerken vraagt om te dragen. En die kwaliteit is er ook! Waarom ik twijfel? Meer info...

Draaiboek VolksEvents

Kader:

Ongeveer 250 verschillende initiatieven in een pand van 10.000 m2 werkend binnen een ongelofelijk vernieuwend format, waar tal van kansen voor een ieder, de stad en gewoon ook heel Nederland ontstaan.
Een en ander optimaal benutten en vormgeven is niet gemakkelijk maar is wel een enorme uitdaging. Zo ook op het gebied van evenementen.
Met name inspanningen voor het openingsfeest hebben geleid tot een reeds relatief vaste, doch immer open groep, die zich tot taak hebben gesteld verschillende ‘pandfeesten’ te organiseren.
Een kleine stimulans hiertoe zal wellicht ontvangen worden door het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten.
Urban Bas heeft voor deze aanvraag een ‘basis aanvraag tekst’ geschreven die reeds een richting aangeeft in de kleur en themathiek vraag, waaraan de ‘pandevenementen’ zouden moeten voldoen.
Deze vraag zal met het oog op eventslagen en promotietijd beantwoord moeten worden in opengroepsbijeenkomst op dinsdagmiddag 9 oktober, 15.00 uur!
Meer info...

Kunstinitiatieven

Info over Kunstinitiatieven binnen het voormalige VKG.Meer info...

Doorgeefdraaiboek


In het gebouw waar De Volkskrant ruim veertig jaar huisde, is sinds 1 juni 2007 een broedplaats gevestigd. Woningbouwcorporatie Het Oosten is eigenaar, Urban Resort de initiatiefnemer en hoofdhuurder. Circa 235 kunstenaars, ondernemers en sociale initiatieven hebben een betaalbare werkruimte in het Volkskrantgebouw gevonden.

Cosmic Mania 2007 - event is initiatief van Elena Kravtchenko van het Russisch Cultureel Centrum Amsterdam.
Meer info...

Een Urban Resort zelf sturen? Zo als het Volkskrant pand?


In de loop van 2006 nam Urban Resort het initiatief zichzelf op te richten. Ze gebruikten hun kracht om een pand te vinden waarvan ze een broedplaats van wilden maken dat net een beetje vruchtvoller is dan nu hier en daar beleefbaar. Vruchtvol, wat dat betekent? Wel een mens alleen brengt niets nieuws voort. Twee of meer, in bepaalde combinaties zijn nodig om een nieuw mens of een nieuwe werking voort te brengen.
Dat drukten ze uit in hun visie. Daarin kom je een paragraaf tegen over het zelfpropagerende van een dergelijke broedplaats.
Meer info...

Processen


Ik voel mijn aandacht altijd maar weer uitgaan naar processen. Dat woord komt van pro-cedere en dat betekent vooruit-gaan. Daarbij komt wat me opvalt dat hoe de cirkel, die lijn waarvan eind en begin in elkaar overgaan, mijn doen en laten domineert. Mij valt op hoe mijn leven cyclies lijkt. Veel gebeurtenissen herhalen zich in mijn beleving. Ik doe vaak dezelfde dingen, gebruik dezelfde taal. Daar komt nog bij dat volgens mij er een samenhang is in wat mensen doen als ze bij elkaar zijn en de uitkomst van (wat ik noem) het groepsproces.
Meer info...

Onderzoeken


Het lijkt er medio september 2007 op dat het ons gaat lukken in het Volkskrantgebouw. Zowel in de materiele sfeer als in de sociale sfeer creëert Urban Resort in samenwerking met KaosProjects Amsterdam randvoorwaarden, belemmeringen en sturing. Die zijn tezamen kennelijk veelbelovend voor mensen die in een creatieve productiesfeer willen werken en leven, ze trekken hen aan om in het Volkskrantgebouw werkruimte te huren en ze bieden hen (hopelijk) werkelijk ruimte voor creatieve productie.

Wijzelf (de mensen in het Volkskrantgebouw) en onze buitenwereld willen wel weten hoe we dat doen: een context/gebouwsfeer creëren waarin creatieve productie gedijt.

We willen dat weten om al doende bewust te zijn, om verhalen uit te wisselen met anderen die al doende bewust zijn, en om de kennis te laten toenemen. We willen weten, we willen kennis produceren, kennis waar ook een deel van belanghebbenden om ons heel (broedplaatsen Amsterdam, vastgoedsector) graag haar voordeel mee zou doen. Dat vraagt dus om het doen van onderzoek.
Meer info...

Communiceren over ...

Leren gebruiken van Leges, ontwikkelen van Mores en uitvoeren van RitesDezer dagen heeft Urban Resort als verhuurder met mensen van Volksspectum gesproken over leges en mores zoals deze voor huurders gelden. Volksspectrum als groep en deelnemers aan Volksspectrum waren met elkaar in botsing gekomen. Het was een affaire van gewoon sociaal gedrag; ongehoorzaam zijn, uitstoten op eigen houtje, macht doen gelden, heen en weer schuiven met eigen spulletjes, hulp vragen buiten de groep, afwezig zijn en zo voorts.Meer info...

Onderzoek in het Volkskrantgebouw

Het lijkt er medio september 2007 op dat het ons gaat lukken in het Volkskrantgebouw. Zowel in de materiele sfeer als in de sociale sfeer creëert Urban Resort in samenwerking met KaosProjects Amsterdam randvoorwaarden, belemmeringen en sturing. Die zijn tezamen kennelijk veelbelovend voor mensen die in een creatieve productiesfeer willen werken en leven, ze trekken hen aan om in het Volkskrantgebouw werkruimte te huren en ze bieden hen (hopelijk) werkelijk ruimte voor creatieve productie.

Wijzelf (de mensen in het Volkskrantgebouw) en onze buitenwereld willen wel weten hoe we dat doen: een context/gebouwsfeer creëren waarin creatieve productie gedijt.
Meer info...

Mensen hebben nodig: water, materie, lucht, energie (vuur) en elkaar


Mensen maken onderdeel uit van de natuur hier op de aarde. De aarde is onderdeel van een stelsel Sol met een zonnetje erin. Dat geheel maakt deel uit van een melkweg en bevindt zich in een cosmos.
In de natuur produceert de mens cultuur. Iedere taal is te zien als een facet van de cultuur als geheel. Steden met gebouwen zijn te zien als cultuuruitingen. Het zijn verschijnselen die de mensen voortbrengen en, net zo min als de natuur, beheersen.
Meer info...

Botsen is ontmoeten


Als kind is het gewoon overal tegenaan te botsen. Je ontmoet je vader en moeder. Je botst op borsten, gezichten, handen. Gaandeweg wordt je precieser. Je mede mensen leren je om mensen heengaan, in de armen springen, opgegooid en opgevangen worden, handen schudden, kussen, boksen, slaan en schoppen. Het zijn alle varianten van ontmoeten. Als je je taal hebt leren zingen, als je leert spreken, dan gebeurt dat leren botsen weer. Je doet overal en altijd je mond over open en geleidelijk leer je vormen van ontmoeten kennen. Dit gebeurt ook rond Urban Resort Volkskrant pand.
Meer info...

Pink Sesam Open U


Vanmiddag om kwart over 3 deze vrijdag, ging de laatste internet poort dicht, midden in het werk. Enkele bewoners van het urban resort Volkskrant kwamen ontdaan en boos naar me toe. Jonge mensen werken hard, ook in het weekend. Zij maken intensief gebruik van het internet. Zij kunnen nu hun geld niet verdienen.
Meer info...

Pink en Doelstelling

Beste mensen,

Wij zijn de rechtmatige opvolgers van de Volkskrant in het gebouw aan de Wibautstraat 150. Dit pand is ons door het Oosten verhuurd met al wat daarin opgenomen is, inclusief gas, water, electriciteit en internet. Urban Resort verhuurt deze ruimte met voorzieningen aan een paar honderd ondernemende mensen in de kunst, cultuur en sociaal maatschappelijke bijdragen. Wij zijn doende om met de toeleveranciers van gas, water, electriciteit en internet te zorgen voor kontinuiteit.
Meer info...

Behouden van ononderbroken datastromen


Stichting Urban Resort is sinds 10 juni officieel huurder van het voormalig Volkskrant pand, Wibautstraat 150. Dit pand is eigendom van Woningbouwvereniging Het Oosten, inclusief alle installaties, Het Oosten verhuurt dit pand de komende vijf jaar aan Urban Resort, inclusief de functionerende installaties die gas, water, elektriciteit en internet leveren. Urban Resort verhuurt deze ruimte, met voorzieningen, aan een paar honderd ondernemende mensen die kunst, cultuur en sociaal maatschappelijk bijdragen. Wij zijn doende om met de toeleveranciers van gas, water, elektriciteit en internet te zorgen voor continuiteit. Meer info...

Naar een Diensten overeenkomst tussen Urban Resort – KaosProjects / KaosServices


Naar een Diensten overeenkomst tussen
Urban Resort – KaosProjects / KaosServices

Inleiding
Afgelopen maanden is de samenwerking tussen UR en KP steeds intensiever geworden.
De aanleiding is dan ook erg groot: de herbezetting van het Volkskrant gebouw, de instroom van nieuwe werkgroepen en het begeleiden bij de groepsvorming.
Meer info...

AKA-stagiaires

Beste Baas,

Vorige week donderdag spraken wij elkaar omtrent de mogelijke bijdrage van ROCvA deelnemers aan de ontwikkeling van het Volkskrant gebouw.
Na enig heen en weer verkennen constateerden we dat AKA-deelnemers aantrekkelijk zijn voor toezicht taken, baliewerk, ondersteuning, administratie, ed. Uitdrukkelijk moeten wij de term ‘beveiliging’ vermijden.
Meer info...

Bijeenkomst Netwerk Broedplaatsen: expertgroepen


AL opent de vergadering met de opmerking dat de opkomst een beetje onder de verwachting is en dat we wellicht deze middag kunnen gebruiken om te bedenken hoe we andere broedplaatsen, en mensen uit de eigen broedplaats, kunnen motiveren om actiever mee te denken.
Meer info...

Netwerkbijeenkomst: inventarisatie knelpunten Broedplaatsen


Beste mensen uit broedplaatsen, vrijplaatsen en atelierpanden,

Tijdens de netwerkborrel van 31 mei jongstleden kwam naar voren dat de meeste panden wel tegen allerlei obstakels en gecompliceerde vraagstukken aanlopen. Er was duidelijk behoefte aan het aankaarten van deze knelpunten en om de ervaringen met al dan niet vergelijkbare situaties uit te wisselen. Daarom is toen ter plekke besloten een netwerkbijeenkomst te organiseren om deze verschillende knelpunten te inventariseren met de insteek om tot goede oplossingen te komen. Het doel van deze middag is derhalve om deze knelpunten uitvoerig te bespreken en om middels uitwisseling van ervaringen zoveel mogelijk ideeën op te doen voor mogelijke oplossingen.
Meer info...

Over uitbaten en samen delen : een aanzet


Op diverse etages komen groepen die zelfsturend, zelfbeherend, procreatief zijn. In beginsel krijgen de groepen een eigen besloten etage die zij zelf inrichten, beheren en benutten. Van daaruit leveren zij diensten en producten op waarmee ze zichzelf kunnen bedruipen. De opbrengsten van hun handel en wandel leveren een complete dekking voor hun kosten van voeding, verblijf en verbruik op. Zij sturen zelf hun koers over de jaren in het geheel van de Volkskrant in haar omleving.Meer info...

Internet access a "human right"

Internet access a "human right"
Wednesday, 06 Jun 2007 08:01

Internet access is now reportedly held in as high a regard as freedom of speech, fair trials and equal opportunities.
Meer info...

Presentatie Groepen Informatieavond 1 juli 2007

Presentatie Groepen Informatieavond 1 juli 2007

Samenvatting en opmerkingen bij de presentaties!
Meer info...

Uitnodiging voor Bijeenkomst van buurtbewoners

“Het nieuwe gebruik van het Volkskrantgebouw”


Op donderdag 31 mei 2007
Van 19.30 – 20.30 uur
Locatie: Wibautstraat 150


Geachte buurtbewoners,

Hierbij nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op donderdag 31 mei over het nieuwe gebruik van het Volkskrantgebouw. Op deze bijeenkomst komt ondermeer aan de orde:

  Meer info...

  Besturen van complexe processen


  Beste mensen,
  Komende donderdag en vrijdag kan worden gezien als de vaststelling van het vele werk dat al is gedaan om zover te komen, en de start van de herbezetting en benutting van het volkskrant gebouw. Onderstaande uitnodiging en commentaar resulteerde in een flyer die julien en ik afgelopen zaterdag in de wijk rond hebben gebracht. We werden ons toen opnieuw bewust van de impact die het gebouw voor de buurt heeft. De mensen die we spraken waren enthousiast omtrent het verkrijgen van informatie. Enkelen overwegen om daadwerkelijk te komen. Nieuwsgierigheid en inspraak waren de belangrijkste insteken. We vonden het nodig deze om te buigen naar: wie zelf in de buurt initiatief wil nemen om met en in het volkskrant gebouw levenheid te stimuleren is vooral welkom. Meer info...

  Brainstorm groepsvorming

  Verslag Brainstorm 17 mei 2007

  Aanwezig: UR: Hessel, Hay, Eric en Jaap; Kaos Projects: Jan en Hans

  Aanleiding / onderwerp: Groepen: groepsvorming, groepsbegeleiding, groepsactiviteiten, criteria, etc.

  Gewenste mix: pand versus verdieping
  Per verdieping willen we groepen met een zekere mix; en voor het pand als geheel.
  De mix zal meer op het nivo van het pand ontstaan dan op nivo van de verdieping; de groepen per verdieping zullen zich eerder onderscheiden door een zekere eenzijdigheid; Wij moeten er dan voor zorgen dat voor het pand als geheel wel de gewenste mix ontstaat.
  Contact / ontmoeting tussen groepen / verdiepingen
  Noodzakelijk is dan wel dat de groepen / verdiepingen elkaar ontmoeten, iets samen krijgen, samen gaan doen:
  >>4 werkgroepen op pandnivo:
  1. verbouw, klussen zoals achterkant ramen voorzien van ventilatieroosters,
  2. p.r.: zowel externe presentaties van het pand als interne communicatie
  3. Beveiliging, entree, ontvangst
  4. Opslag – logistiek
  Daarnaast:
  >>Sociale Routing: hoe richt je het pand zo in dat men elkaar zoveel mogelijk tegenkomt, bijv. slechts 1 ingang; WC blokken voor zowel de ‘ achtergroep’ als de ‘voorgroep’, glas in de gangen, zodat je binnen kunt kijken in de ruimten aan de gang, e.d.
  >>Exploitanten die activiteit verzorgen die voor iedereen van belang is / kan zijn:
  Bedrijfsrestaurant en andere exploitanten ten behoeve van het hele pand, zoals
  lasruimte, timmerwerkplaats, dansruimte, sportruimte, kinderopvang, it-service, etc.

  Meer info...