" /> Mission Statement | KaosProjects

Inleiding:
KaosProjects is in 2005 gestart door een initiatiefgroep organisatieadviseurs, ontwikkelkundigen, systeemontwikkelaars, ondernemers.
Samen 'realiseren wij onmogelijke projecten' - ons motto.
Projecten met maatschappelijk effect, met respect voor ecologie, individu en gezamenlijkheid.

Anderen sluiten zich tijdelijk aan, voor de duur van een project. Die projecten noemen wij 'LifeGems'. 'Pareltjes' voor het leven!

Voorbeelden zijn:
Internationale eerlijke handel
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Organisaties inrichten op Duurzaamheid
Onderzoek naar maatschappelijke toegevoegde waarde


Generiek:
Waarom Amsterdam?
Amsterdam leeft. Sinds eeuwen het centrum in Nederland van internationale activiteit. Grensverleggend en vernieuwend. Koersend op die cultuur-historische golven naar openende mogelijkheden voor ondernemenden.
Aan de recessie voorbij nemen personen het heft in eigen handen. KaosProjects wil creatieve en inventieve, buiten kaders naar opening ter invulling denkende en handelende initiatiefnemers de ruimte geven en bijstaan.

Missie:
KaosProjects heeft tot doel om personen, groepen en organisaties te ondersteunen bij hun initiatieven om ambities en doelen - die een maatschappelijke werking hebben - te realiseren.

Wie:
KaosProjects brengt creatieve ondernemende jongeren en (her-)startende ondernemers bijeen met het doel om zichtbare resultaten te boeken op onderwerpen die zijzelf van belang achten.
Met KaosProjects willen we, ondanks stagnerende overheden en een uitputtende economie, projecten draaien die maatschappelijk wenselijke effecten hebben.

Hoe:
KaosProjects groeien als ondernemende Amsterdammers mogelijkheden scheppen om samen te werken (network binding). KaosProjects lukken als ondernemende jongeren/ouderen zich onbevreesd inzetten en benutten wat andere jongeren/ouderen aan ervaring en inzichten te bieden hebben (generation binding). KaosProjects worden ondernomen door initiatiefnemers in en uit alle windstreken. Het zijn ondernemingen die de diversiteit die Amsterdam kenmerkt, weten te benutten (cultural binding). Voorwaarde voor succesvol maatschappelijk ondernemen is economische groei, die we creëren door ons economisch te verbinden (economical binding).

KaosProjects voorziet in samenbrengen en versterken / ondersteunen van persoonlijke- en netwerkprojecten en (small-)business. Commerciële internationale samenwerkingsprojecten hebben beoogde effecten in Nederland en over grenzen, op persoonlijk, groeps- en maatschappelijk niveau.Sportprojecten brengen (letterlijk) deelnemers in beweging en verbroederen. Initiatiefnemers komen uit Amsterdam e.o.
Voor de diverse initiatieven, projecten en business zijn meerdere rechtspersonen noodzakelijk. Wanneer nodig wordt tot de institutionalisering daartoe over gegaan.
KaosProjects ondersteunt ook grotere organisaties in hun missie en realisatie. Door de menselijke maat te hanteren voor het inrichten van processen, zonder dat processen de mensen 'inrichten'.

Nieuw:
Initiatieven voor projecten en (small-)business kenmerken zich door hoge complexiteit. De verbinding tussen commercie en maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen is daar voorbeeld van. Na economische en creatieve impasse brengen KaosProjects nieuwe business en nieuwe diensten. Dat kan door kaders te ontstijgen en creativiteit te verbinden aan gezamenlijkheid. KaosProjects kennen allen een bijzondere mix van ruimte nemen, verbindingen (Binding) aan gaan en creatief invullen. Op deze wijze leveren KaosProjects bijdrage aan vernieuwing in een oplevende economie.

Doelgericht:
KaosProjects hanteert een bijzondere mix van criteria, waardoor doelgericht projecten en initiatieven elkaar versterkend in samenhang worden gebracht.
Generation Binding: samenwerking wordt gerealiseerd tussen ‘ouderen’ en ‘jongeren’. KaosProjects voorziet in stage-plekken t.b.v. studenten en ondernemers in opleiding. Zij ondersteunen initiatiefnemers en ondernemers in hun small-business. Samenwerking met ROC van Amsterdam en Hogeschool inHolland wordt aangegaan.
Cultural Binding: samenwerking wordt gerealiseerd tussen initiatiefnemers met een diversiteit aan culturele achtergrond. Diensten en producten worden ontwikkeld, waarbij waardering voor diversiteit wordt ingezet.
Economische Binding: een stelsel van ruildiensten brengt meerwaarde aan het collectief van initiatiefnemers en ondernemers.
Sensory Binding: initiatiefnemers en ondernemers zijn open en fijngevoelig tijdens het handelen. Van de participanten wordt verwacht openheid te bieden en eigen handelen tot onderwerp van communicatie te brengen voor leerdoeleinden.


Projectmatig:
Met dit ‘binding’-paradigma worden projecten en samenwerkingsverbanden gestart met een duurzaam karakter. Bovendien dient het effect van deze projecten ook duurzaam te zijn.
Sinds september 2006 zijn er meer dan 20 projecten en ondernemingen tot uitvoering gebracht. Aanpalende processen brengen een veelheid van betrokkenen met zich mee. Per project / business schatten we in een omvang van 5-10 betrokkenen, nog los van mogelijke opdrachtgevers of afnemers van diensten.
KaosProjects hanteert een doorloop structuur, een procesgang:
• Elk ingediend project, initiatief, nieuwe business wordt empowered, in samenwerking gebracht met andere ondernemenden en stagiaires.
• Realisatie: Project, initiatief, onderneming wordt tot uitvoering gebracht. Per half jaar wordt bekeken of koers, haalbaarheid en houdbaarheid in overeenstemming zijn. De kracht van het netwerk biedt verrijking.
• Afronding: Initiatiefnemer of ondernemer bepaalt zelf het moment van afronden, verdere verzelfstandiging of beëindiging. We streven naar cyclus-afronding met een feest(je).