" /> Een Urban Resort zelf sturen? Zo als het Volkskrant pand? | VolksBlog | KaosProjects

Een Urban Resort zelf sturen? Zo als het Volkskrant pand?


In de loop van 2006 nam Urban Resort het initiatief zichzelf op te richten. Ze gebruikten hun kracht om een pand te vinden waarvan ze een broedplaats van wilden maken dat net een beetje vruchtvoller is dan nu hier en daar beleefbaar. Vruchtvol, wat dat betekent? Wel een mens alleen brengt niets nieuws voort. Twee of meer, in bepaalde combinaties zijn nodig om een nieuw mens of een nieuwe werking voort te brengen.
Dat drukten ze uit in hun visie. Daarin kom je een paragraaf tegen over het zelfpropagerende van een dergelijke broedplaats.
Een Urban Resort zelf sturen? Zo als het Volkskrant pand?


In de loop van 2006 nam Urban Resort het initiatief zichzelf op te richten. Ze gebruikten hun kracht om een pand te vinden waarvan ze een broedplaats van wilden maken dat net een beetje vruchtvoller is dan nu hier en daar beleefbaar. Vruchtvol, wat dat betekent? Wel een mens alleen brengt niets nieuws voort. Twee of meer, in bepaalde combinaties zijn nodig om een nieuw mens of een nieuwe werking voort te brengen.
Dat drukten ze uit in hun visie. Daarin kom je een paragraaf tegen over het zelfpropagerende van een dergelijke broedplaats.

De visie van Urban Resort is dat deze meerwaarde ontstaat door zelforganisatie en zelfbeheer. Maar zelforganisatie en zelfbeheer ontstaan niet vanzelf. Daar zullen alle individuele gebruikers, alle groepen en alle mensen die zich met het beheer bemoeien een hele klus aan hebben. De uitdaging die Urban Resort dus biedt is: laten we samen in het Volkskrantgebouw voor elkaar en met elkaar de ideale werkplek maken. Productie, verdienen, leren, plezier, vakantie ('t is een 'resort'), leven, alles in één gebouw.

Een volgende paragraaf geeft aan dat een combinatie van maatschappelijke creatieve, voortgaande, instrumentele en zorgende kwaliteiten nodig zijn.

Behalve voor kunstenaars en andere artistieke beroepen is er in het Volkskrantgebouw ruimte voor meer ambachtelijke bezigheden en voor ICT.
Verder biedt het gebouw onderdak aan maatschappelijk betrokken organisaties, aan organisatoren en producenten van evenementen en activiteiten.
Om de interne economie in het gebouw te bevorderen is er plaats voor commercieel ingestelde ondernemingen.
Om de groepsvorming te bevorderen en daarmee het beheer van het gebouw in goede banen te leiden is er aparte aandacht voor gemeenschappelijke ruimtes, lounges etc, voor samenkomsten en allerlei activiteiten waar bezoekers kunnen worden ontvangen
Ten slotte zal aparte ruimte worden vrij gehouden voor aparte (kortlopende) projecten. Ruimte die open staat voor zowel huurders uit het gebouw zelf als voor mensen van buiten.

Het economiese systeem is vrij dominant. Dat is grond om een en ander ook uit te drukken in inkomenstermen.

Urban Resort verhuurt een deel van het Volkskrantgebouw voor een huurprijs van € 60,- per m2 per jaar = € 100,- all in per maand voor 20 m2 (exl. Toeslag voor gangen, collectieve ruimten en restruimtenn).Op deze manier zal maximaal 40% van de ruimte in het gebouw wordt verhuurd aan mensen met een inkomen op of onder het minimumloon (€ 15.600,- bruto per jaar). Alleen degenen die aantonen dat zij een dergelijk inkomen hebben komen voor deze huurhoogte in aanmerking. Aan te tonen door middel van inkomstenbelastingformulier IB 60. Voor mensen zonder belastingformulier is evt. in de plaatsstelling mogelijk.
Het streven van Urban Resort is om 45% van de ruimte te verhuren aan huurders met een inkomen boven het minimumloon en onder modaal en/of aan degene die geen inkomstenpapieren wil of kan laten zien. Zij betalen de kostprijs van € 80,- per m2 per jaar, d.w.z. € 45,- kaal + € 35,- bijkomende kosten. Dit is € 135,- all in per maand voor 20 m2
15% van het gebouw wordt verhuurd aan instellingen met (ook) personeel dat bovenmodaal verdient of aan ondernemers die bovenmodaal winst halen (aan te tonen door middel van een financieel jaarverslag en/of de vennootschaps- en inkomstenbelasting). De verhuurprijs voor deze categorie ligt op € 110,- all in per m2 per jaar = € 185,- per 20 m2 per maand.
.............................. scheurlijn .............................................................................................

Urban Resort voorvoelde dat naast de materiële kant van het vullen en verhuren van een Urban Resort aparte aandacht geschonken dient te worden aan de sociale kant van deze onderneming. Welke dynamiek wil je teweeg brengen onder en tussen de mensen onderling in het Urban Resort? Welke werking van de Urban Resorters met de omleving van het gebouw is relevant om te komen tot een zichzelf in gang houdende stroom van evenementen, van leven?
Met KaosProjects, een netwerk van mensen die onmogelijke projecten doen, kozen ze zich een partner om aan de sociale kant specifieke aandacht te schenken. Een van de eerste bijdragen die van die kant voortkwam was een aantekening over het besturingsmodel.


{
Besturen van Complexe Processen }KaosProjects is te associeren met KaosPilots, een onderwijs initiatief in Denemarken. Daar bestaat een soort school met daarin een combinatie van ondernemende jongeren met ouderen die kunnen doen gewaarworden, uitdrukken en leren hoe sferen van orde zich bevinden tussen sferen van dynamiese chaos. Een maatschappelijke bijdrage van die school is een onwaarschijnlijk groot aantal succesvolle ondernemers. Uit die sfeer werden een aantal aanbevelingen ingebracht.

{ 25 aanbevelens }

Dergelijke grondbeginselen, in praktiese termen van het gevoel van mensen, zijn heel eigen voor de mensen die samen Urban Resort en KaosProjects vormen. Ver voordat er groepen en uitbaters al zijn gaan behoren tot het Volkskrant pand wordt al een beeld opgebouwd van wat kansrijk is voor een vrij omvangrijk Urban Resort.

{ Uit Baten }De kern van inrichting van het Urban Resort is ook onder woorden te brengen: ontmoeten. Groepen en uitbaters kunnen gemakkelijk langs elkaar heen werken. Cultuur verschillen, leeftijdverschillen, werktijdverschillen en een behoorlijke opvoeding dragen bij aan het uit de weg gaan van elkaar. Waarom? Wel, dat lijkt een kwestie van veel oefenen.

{ Botsen is Ontmoeten }

Het lijkt overdreven om de natuur te betrekken op het menselijk welzijn in deze. Maar met het oog op de kwaliteiten van het Volkskrant pand is het nog zo gek niet. Het pand is in 1965 betrokken en was toen heel modern technologies opgebouwd. (http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Volkskrant) Nu, in 2007 is het hoogtijd dat deze voorzieningen worden geschoond en losgelaten. In de afgelopen jaren hebben we kunnen leren dat dergelijke gebouwen aanleiding zijn tot het sick building syndrome (
http://en.wikipedia.org/wiki/Sick_building_syndrome).


{ Mensen hebben nodig }
De tweede etage is als laatst bezette, een apotheose: 3 groepen kwamen (in een proces van een paar weken) tot een gezamenlijke bezetting. Het is een combinatie die vrijwel zonder ingrepen tot overeenstemming kwam: een groep kunstenaars (100-handigen), mensen uit de buurt van het Volkskrant pand (Oostblok) en een groep zwarte mensen (Experience). In deze groep zijn culturen en generaties gebonden. Als een soort hart of nest formeerden zij bovendien nog een podium ruimte (90 m2).Zo bouwen we al doende een reeks van uitingen gaande onze praktijk van handelen die te herkennen is als sturen. De specifieke vorm van sturen is om onze eigen zaken als verhuurder te doen en af te spiegelen aan de veel grotere groep die we als huurders om ons heen treffen. Urban Resort werkt aan minimaliseren van zijn bemoeienis. De werkers in het Volkskrant pand worden gestimuleerd en (met enige moeite soms) vrijgelaten om hun eigen wijzen te volgen en nieuwe mogelijkheden te scheppen. De elementaire grondslagen van leven zijn voor hen en ons gelijk: geheel deel uit maken van deze leefwereld en er zo doende aan bijdragen. Ook het sturen wordt gaandeweg doorgegeven aan de werkers in het Volkskrant pand. Dat betekent dat zij ook de verantwoording dragen voor het teweeg brengen van verschijnselen als erosie en vruchtvolnis.
Er komen al vrij vlot leerlingen deelnemen aan de voortgang van het Urban Resort. Stagiaires kunnen er leren wat werken (en zelf sturen) is. Mensen die volgens de normale maatschappij niet voldaan aan wat normaal is kunnen hier bijdragen leveren aan gastvrij zijn en het opbouwen en gaande houden van vertrouwen. Ook in dit beginnende Resort komen bewaken, beveiligen, beschermen, uitzetten en angst hebben vaker voor dan termen van open zijn, elkaar inschakelen, vertrouwen op een verantwoorde aanpak, eigen initiatief dat de anderen ruimte laat en zo mogelijk betrekt. Dezer dagen verdwijnen er een aantal studenten in de marinade. Zij gaan op in de 10-tal groepen en de gemeenschap van een paar honderd werkers binnen Volkskrant resort. Na verloop van tijd kunnen we dan met hen bewust worden van de kwaliteiten van de specifieke sfeer waarin zijn verkeerden. Zij nemen de gebruiken en gewoonten over of dragen er zelf mede aan bij.

In de volgende tekstfragmenten bieden we een beeld van gebeurtenissen en van werkwijzen die we hanteren om door hier en daar ingrijpen tot een zelfsturend Urban Resort te komen. Aangezien de mens er hier toe doet en waardevols bijdraagt treft u in deze gewoon namen aan. U bent vrij om met ons mee te leren door u in de geboden situaties te herkennen.

{
Communiceren over }

{
Processen }

Het zal nog wel enige maanden duren voordat we de moed hebben om onze bijdrage aan zelf sturen te laten en gewaar te worden van een zichzelf voortbewegend Urban Resort Volkskrant pand. Daarin zullen onvoorziene wijzen van uitbating en creatieve vonken te zien zijn. Dan is het vol aan hen om de broedplaats te doen zijn wat het is: een plaats waaruit leven voortkomt. Een groot deel van dat leven kan zo weer verdwijnen omdat het anderen tot voedsel dient. Overvloed gaat daarmee gepaard.

Amsterdam, 13 september, jan gieszen