" /> ben jij die je zegt dat je bent? | Home | KaosProjects

ben jij die je zegt dat je bent?

Datum
31 augustus 2006

Ons kenmerk
BPR2006/55728

Onderdeel
DGKB/BPR

Uw kenmerk


Blad
1 van 6

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Lange Vijverberg 11
2513 AC Den Haag

Postadres
Postbus 10451
2501 HL Den Haag

Internetadres
www.bprbzk.nl
De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal
Binnenhof 4
2513 AA Den HaagOnderwerp
invoering elektronische Nederlandse
reisdocumenten

Inleiding

Met deze brief informeer ik u over de invoering van de generatie elektronische
reisdocumenten op 26 augustus jl. Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik
om in te gaan op de brief1 die de Permanente commissie van deskundigen in
internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht aan de Tweede Kamer
heeft gezonden. De Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties heeft mij om een reactie op deze brief gevraagd.


Generatie elektronische reisdocumenten

Op zaterdag 26 augustus 2006 is de generatie elektronische reisdocumenten
ingevoerd. Met de invoering van de generatie elektronische reisdocumenten voldoet
Nederland volledig aan de verordening2 van de Europese Unie (EU) “betreffende
normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de
lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten”. De invoeringstermijn voor de
vingerafdrukken (die ook in de verordening wordt voorgeschreven) is recent3 in
werking getreden en eindigt op 28 juni 2009.

De chip en de gegevens daarin vormen een nieuw echtheidskenmerk in de
reisdocumenten. De gegevens die in de chip zijn opgeslagen kunnen worden
vergeleken met de gegevens op het document. Zo kan worden gedetecteerd of de
gegevens op het document zijn veranderd. De gezichtsopname die in kleur is
opgeslagen in de chip maakt een betere vergelijking mogelijk met de houder van het
document. Tenslotte kan de gezichtsopname in de chip gebruikt worden om een
geautomatiseerde vergelijking te maken met een (live) opname van de persoon die
het document voor controle aanbiedt. Mijn verwachting is dat dergelijke controles de
eerstkomende tijd voornamelijk aan de grenzen zullen plaatsvinden.

1
Kenmerk TK: BZK06-203
2
Zie ook TK 2004-2005, 25764 nr 26
3
Beschikking Europese Commissie van 28 juni 2006, C(2006) 2909 def

Datum
31 augustus 2006

Ons kenmerk
BPR2006/55728

Onderdeel
DGKB/BPR

Blad
2 van 6

In bijlage 1 bij deze brief treft u afbeeldingen van de nieuwe reisdocumenten aan.

Informatieverstrekking aan burgers

De burgers zijn op verschillende manieren geïnformeerd over de invoering van de
elektronische reisdocumenten. Allereerst via de instanties die de reisdocumenten
uitgeven (door middel van de zogenaamde aanschrijvingsbrief, website, huis-aan-
huis blad). Daarnaast heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties de volgende voorlichtingsactiviteiten uitgevoerd:

advertenties in kranten (ook in de Nederlandse Antillen en Aruba);
een radiospot op de Wereldomroep om Nederlanders in het buitenland in te
informeren;

banners4 op vele verschillende websites (ook van reisorganisaties);
een folder (de “bijsluiter&rdquoWinking die de burger krijgt als hij/zij een document uitgereikt
krijgt;

informatie via “www.paspoortinformatie.nl” (waaronder antwoorden op veel
gestelde vragen).
Burgers die zelf de gegevens in de chip van hun reisdocument willen uitlezen,
kunnen dit doen bij 27 gemeenten en op de luchthaven Schiphol, waar voor dit doel
uitleesvoorzieningen zijn geplaatst.

Gegevens in de chip

Alle paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten die vanaf 26 augustus 2006
worden aangevraagd bevatten een contactloze RFID-chip met daarin de volgende
gegevens:

weergave van de foto in kleur (de gezichtsopname);
document type;
landcode uitgevende staat;
voorvoegsel(s);
naam, voornamen;
documentnummer;
nationaliteit houder;
geboortedatum;
geslacht;
datum einde geldigheid;
persoonsnummer (in casu het sofinummer).
Deze gegevens zijn met het blote oog ook zichtbaar in het paspoort en de
Nederlandse identiteitskaart.4
Banner is een advertentie op een internetpagina, meestal in de vorm van een liggende strook.

Datum
31 augustus 2006

Ons kenmerk
BPR2006/55728

Onderdeel
DGKB/BPR

Blad
3 van 6

Foto

De EU-verordening stelt eisen aan de gezichtsopname die in de chip van de
reisdocumenten moet worden opgeslagen. De eisen zijn door Nederland vertaald
in de Fotomatrix Model 2006. Hierin zijn de eisen over de kwaliteit (bijvoorbeeld
kleur, scherpte), achtergrond, houding (bijvoorbeeld recht naar voren, ogen op
een horizontale lijn), uitdrukking (neutrale blik), belichting, weergave gezicht,
positionering, en maatvoering precies uitgewerkt en toegelicht. De nieuwe
fotomatrix is medio juni 2006 door het ministerie van BZK zeer ruim verspreid.
Naast instanties die documenten uitgeven, hebben ook bij brancheverenigingen
aangesloten fotografen de fotomatrix ontvangen, alsmede leveranciers van
opname en afdrukapparatuur om foto’s te maken.

In de praktijk blijkt het, dat is ook de ervaring in de landen die eerder dan
Nederland de elektronische reisdocumenten hebben ingevoerd, voor zowel de
burger als de uitgevende instanties lastig te zijn om zich op de nieuwe eisen in te
stellen. Het is dan ook om die reden dat na publicatie van de Fotomatrix Model
2006 het ministerie van BZK voortdurend uitleg heeft gegeven aan alle betrokken
instanties over de nieuwe eisen voor de foto. Nadere informatie met het oog op
een goede toepassing van de nieuwe eisen wordt voorts gegeven via
verschillende websites, het beantwoorden van vragen en door nieuwsbrieven
waarin verschillende eisen uit de Fotomatrix nader met voorbeelden worden
toegelicht. Ik ben, mede gelet op de ervaringen in andere EU-landen, er van
overtuigd dat na een korte tijd van aanpassing de problemen die zich de eerste
dagen hebben voorgedaan, zullen verdwijnen. Het ministerie van BZK zal in ieder
geval de gemeenten en de andere uitgevende instanties alle mogelijke
ondersteuning daarbij geven.

Kosten elektronische reisdocumenten

De kosten van het elektronische paspoort stijgen, zoals op 24 april 2006 door
mijn ambtsvoorganger reeds was aangekondigd, met iets meer dan 8 Euro
(namelijk € 8,05). Het maximale tarief dat in Nederland voor het paspoort kan
worden geheven komt daarmee op € 47,45. Het maximumtarief voor de
Nederlandse identiteitskaart blijft ongewijzigd (€ 31,26), gezien het eerdere
besluit van het kabinet om dit tarief in 2006 en 2007 niet te verhogen.

Reisdocumentenadministratie niet veranderd

Door de invoering van de elektronische reisdocumenten verandert er niets aan de
huidige inrichting van de reisdocumentenadministratie, anders dan dat de foto nu in
kleur wordt opgeslagen in plaats van in zwart/wit. De gegevens die in de chip zijn
opgenomen zijn gegevens die ook voor de invoering al in de reisdocumenten-
administratie werden opgeslagen. De reisdocumentenadministratie wordt

Datum
31 augustus 2006

Ons kenmerk
BPR2006/55728

Onderdeel
DGKB/BPR

Blad
4 van 6

decentraal bijgehouden door de instanties die de reisdocumenten uitgeven.
Ik attendeer hierop aangezien in de media geregeld berichten verschijnen
waarin staat dat bij de invoering van de elektronische reisdocumenten tevens
een “centrale databank van biometrische gegevens” zou worden ingevoerd.
Dat is dus niet het geval.

Beveiliging van de in de chip opgeslagen gegevens

De wijze van opslag van gegevens in de chip en de beveiliging daarvan is
voorgeschreven door de verordening van de Europese Unie. De Nederlandse
elektronische reisdocumenten voldoen daar aan. Ter voorbereiding op de
invoering van de elektronische reisdocumenten zijn er in opdracht van het
ministerie van BZK door een aantal externe partijen (in binnen- en buitenland)
testen gedaan. Hieronder treft u samengevat de belangrijkste uitkomsten uit
deze testen aan.

De testen hebben uitgewezen dat het niet mogelijk is om gegevens in chips
die gesloten zijn te veranderen. De chip wordt na het personaliseren gesloten.
De documenten hebben het beveiligingsmechanisme “active authentication”
waardoor gedetecteerd kan worden of de gegevens in de chip authentiek zijn
of een kopie. De testen hebben aangetoond dat deze beveiligingsmaatregel
goed is geïmplementeerd.

Het is een eigenschap van de contactloze (RFID-)chip dat de deze informatie
afgeeft als gepoogd wordt contact met de chip te leggen. Conform de EU-
verordening kunnen twee soorten contactloze (RFID) chips worden gebruikt,
namelijk met of zonder wisselend identificerend nummer. Nederland heeft voor
de tweede soort gekozen, dus met een wisselend nummer. Een wisselend
identificerend nummer biedt voordelen, Een wisselend identificerend nummer
biedt voordelen boven een vast identificerend nummer. Een chip die een vast
nummer afgeeft heeft het risico dat het document aan de hand van dat nummer
“gevolgd” zou kunnen worden. Chips die een wisselend nummer afgeven,
hebben dit nadeel niet.

De testen hebben bevestigd dat de chip een wisselend nummer afgeeft.
De producent van de Nederlandse reisdocumenten heeft aangegeven dat de
functionaliteiten van de contactloze (RFID-)chip in de Nederlandse reisdocumenten
overeen komt met die van de documenten van andere EU-landen die door dezelfde
producent (Sdu Identification) worden gemaakt. Over de gegevens die in de chip zijn
opgeslagen wordt overigens bij het personaliseren een digitale handtekening gezet.
Deze handtekening garandeert de integriteit en de authenticiteit van de gegevens.Datum
31 augustus 2006

Ons kenmerk
BPR2006/55728

Onderdeel
DGKB/BPR

Blad
5 van 6


Het documentnummer in de generatie elektronische reisdocumenten is
veranderd. Het is nu een willekeurig nummer in plaats van een volgnummer.
Deze verandering is doorgevoerd om het toegangsmechanisme (“Basic
Access Control&rdquoWinking tot de chip te versterken. Dit mede naar aanleiding van de
bevindingen5 die op dit punt in 2005 zijn gedaan.

Noodverlenging niet meer mogelijk

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de mogelijkheden tot (identiteits)fraude
in de zogenaamde reisdocumentenketen verder in te perken. Een zwakke schakel
in de reisdocumentenketen is de noodverlenging van reisdocumenten. Het is relatief
eenvoudig om een valse noodverlenging in een reisdocument aan te brengen (dit kan
in een aantal gevallen met een clausulestempel). Daarnaast blijven als gevolg van
noodverlengingen die in een inmiddels verouderd model reisdocument zijn aan-
gebracht, meer modellen in omloop dan wenselijk is in het licht van een effectieve
controle. Tevens heeft een rol gespeeld dat in de elektronische reisdocumenten de
geldigheidsduur ook in de chip is opgeslagen. De gegevens in de chip kunnen
echter na het personaliseren niet meer veranderd worden.

Afschaffing van de noodverlenging betekent overigens niet dat personen zonder
(geldig) reisdocument van wie de reis geen uitstel gedoogt in de problemen
komen. Zij hebben altijd aanspraak op een zelfstandig nooddocument
(noodpaspoort of laissez-passer) onder gelijke voorwaarden als die golden voor
een noodverlenging. In overeenstemming met de EU-verordening bevatten deze
documenten, aangezien de geldigheidsduur twaalf maanden of korter is, geen
chip.

Vorming van een (centrale) on line raadpleegbare reisdocumenten-
administratie


De Permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-,
vluchtelingen- en strafrecht heeft zich bij brief van 13 april 2006 tot de
Tweede Kamer gewend in verband met het voornemen van het kabinet om de
reisdocumentenadministratie een andere opzet te geven. Het kabinet heeft dat
voornemen geuit in de brief van 24 januari 20056. Mijn voorganger heeft dit
voornemen verder uitgewerkt in zijn brief van 18 april 20057 en aangekondigd dat
een wetsvoorstel bij het parlement zal worden ingediend om de opzet van de
reisdocumentenadministratie te wijzigen.


5
TK 2004-2005, Kamervragen nr 2293
6
TK 2004-2005, 29 754 nr 5
7
TK 2004-2005, 25764 nr 26

Datum
31 augustus 2006

Ons kenmerk
BPR2006/55728

Onderdeel
DGKB/BPR

Blad
6 van 6

Hoewel ik de mening van de Permanente commissie van deskundigen in
internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht respecteer, ben ik van
mening dat het prematuur is van deze commissie om nu reeds, zonder de inhoud van
het wetsvoorstel te kennen, uitspraken te doen over het gebrek aan onderbouwing en
de miskenning van de mogelijke risico’s. Het wetsvoorstel dat wordt voorbereid zal
die punten wel degelijk nader adresseren. In de memorie van toelichting bij het
wetsvoorstel zal ik waar dat verder nodig is nog ingaan op expliciete punten die door
de Permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-,
vluchtelingen- en strafrecht worden genoemd.


DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN
KONINKRIJKSRELATIES,


Atzo Nicolaï